Πολιτικη Προστασιας Προσωπικων Δεδομενων

1.α.Σκοπός-Βασικές Αρχές

Θεσπίζεται από την εταιρεία υπό την επωνυμία «GLOBAL MARITIME ENTERPRISES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» (εφ’ εξής «η Εταιρεία») Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφ’ εξής «η Πολιτική») με σκοπό:

α) την προστασία των προαναφερθέντων δεδομένων , που η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται , υποκείμενα των οποίων είναι πελάτες , στελέχη, υπάλληλοι, πάροχοι, υπεργολάβοι και εν γένει συνεργάτες και λοιπά φυσικά πρόσωπα με τα οποία αυτή συναλλάσσεται κατά την επιχειρηματική της δραστηριότητα , και

β) την πρόληψη οποιασδήποτε μορφής παράνομης και/ή αθέμιτης επεξεργασίας τους, τυχαίας καταστροφής, απωλείας, αλλοιώσεως απαγορευμένης διαδόσεως ή πρόσβασης σε αυτά.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται από την Εταιρεία και τις άμεσα ή έμμεσα με αυτήν συνδεδεμένες, συνεργαζόμενες και/ή από την ίδια   ελεγχόμενες θυγατρικές εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα, δεσμεύει δε , ως προς την πιστή εφαρμογή της, το σύνολο των υπ’αυτήν απασχολουμένων, με σχέση κάθε είδους μισθωτής ή άλλης εργασίας.

Η Πολιτική και η βασιζομένη σ’αυτήν επεξεργασία ,στην οποία η Εταιρεία προβαίνει , στηρίζεται στις κατωτέρω αρχές:

– της Νομιμότητας, Αντικειμενικότητας και Διαφάνειας κατά την επεξεργασία,

– του Περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας,

-της Ελαχιστοποίησης των υπό επεξεργασία δεδομένων,

-της Ακριβείας και της Επικαιροποίησης των υπό επεξεργασία δεδομένων,

– της Ακεραιότητας και της Εμπιστευτικότητας κατά την επεξεργασία,

– του Περιορισμού του χρόνου διακράτησης/αποθήκευσης,

– της Συμμόρφωσης με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Εταιρεία φέρει την ευθύνη και είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αποδείξει την συμμόρφωσή της ,σε διαρκή βάση, με τις ανωτέρω αρχές, όπως αυτές στην παρούσα Πολιτική εξειδικεύονται.

Η Εταιρεία ελέγχει, επανεξετάζει και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα και, σε κάθε περίπτωση, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο , την παρούσα Πολιτική, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

1.β.Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο

Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική , υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο συμμόρφωσής της με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφ’ εξής «ΓΚΠΔ»/”GDPR”) και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ, όπως αυτή θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των εκδιδομένων από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποφάσεων, εγκυκλίων, απόψεων και εν γένει πράξεων.

  1. Βασικοί Ορισμοί

Ακολουθούν οι βασικοί ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα, όπως αυτοί τίθενται στο Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)679/2016, ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων και κάθε ενδιαφερόμενος να λάβουν γνώση και να εξοικειωθούν με αυτούς.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

Προσωπικά Δεδομένα ειδικών κατηγοριών: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, χρήζουν δε ειδικής προστασίας, καθ’ότι το πλαίσιο της επεξεργασίας τους θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους γι΄αυτά.   Περιλαμβάνουν α) στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση και β) αφορούν την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων κλπ , με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Περιορισμός της επεξεργασίας: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

Αρχή: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  1. Βασικές αρχές που αφορούν την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία , ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» , τηρεί απαρεγκλίτως τις κατωτέρω αρχές προστασίας δεδομένων, που ορίζονται στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

3.1. Νομιμότητα, Αντικειμένικότητα και Διαφάνεια

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα νόμιμα, αντικειμενικά και με διαφάνεια απέναντι στα υποκείμενα των δεδομένων.

3.2. Περιορισμός Σκοπού

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο για ειδικούς, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται επεξεργασία για κανέναν άλλο λόγο.

3.3. Ελαχιστοποίηση δεδομένων

Η Εταιρεία τηρεί τα ακριβή προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων και μεριμνά ώστε η τήρησή τους να περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συναφών σκοπών επεξεργασίας. Παράλληλα, εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι.

3.4. Ακρίβεια

Τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η Εταιρεία είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα, λαμβανομένης περαιτέρω μέριμνας ώστε να διασφαλίζεται ότι, προσωπικά δεδομένα τυχόν ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υφίστανται την εκάστοτε επεξεργασία, διαγράφονται , διορθώνονται και/ή εν γένει επικαιροποιούνται σε εύλογο χρόνο.

3.5. Περιορισμός της Περιόδου Αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία πάντοτε για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα, δηλαδή εκείνο που απαιτείται  ως προς τους σκοπούς για τους οποίους αυτή τα επεξεργάζεται.

3.6. Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το τεχνολογικό επίπεδο και τα λοιπά διαθέσιμα μέτρα ασφαλείας, το κόστος εφαρμογής, καθώς και την πιθανότητα και σοβαρότητα των κινδύνων για τα προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία   χρησιμοποιεί κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα για την επεξεργασία τους, με τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους   και την προστασία τους έναντι τυχαίας καταστροφής, απώλειας, φθοράς, μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας τους και γενικώς παραβιάσεώς τους.

3.7. Λογοδοσία

H Εταιρεία , συναισθανομένη την σχετική ευθύνη της , μεριμνά αόκνως και διαρκώς για την διασφάλιση των ανωτέρω και της διαρκούς εφαρμογής των επιταγών του Κανονισμού , σε συνδυασμό με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία, τηρεί δε ως προς τούτο αρχείο δραστηριοτήτων, προς διευκόλυνση του ελεγκτικού μηχανισμού και ευχερή απόδειξη της πλήρους και συνεχούς συμμόρφωσής της προς τις νόμιμες διατάξεις.

4. Ενημέρωση Υποκειμένων, Συγκατάθεση και Δικαιώματα αυτών

4.1. Γνωστοποίηση στα Υποκείμενα των Δεδομένων

Πριν από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή κατά τη συλλογή τους για οποιαδήποτε δραστηριότητα επεξεργασίας που αναλαμβάνει η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης (αλλά όχι μόνο) της πώλησης προϊόντων ,παροχής υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων marketing, η Εταιρεία υποχρεούται να παράσχει την κατάλληλη πληροφόρηση προς τα υποκείμενα των δεδομένων και συγκεκριμένα πληροφόρηση για τους τύπους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις μεθόδους επεξεργασίας, τα δικαιώματα αυτών σε σχέση με τις διεργασίες αυτές, την περίοδο καταχώρησης, τυχόν γνωστοποιήσεις προς τρίτους, διεθνείς μεταφορές δεδομένων, αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται , στο πλαίσιο της συνεργασίας, σε τρίτες χώρες, καθώς και τα μέτρα ασφαλείας της Εταιρείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

4.2. Συγκατάθεση

Όταν η συλλογή προσωπικών δεδομένων έχει ως νομική βάση τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη να εξασφαλίσει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων παρέχουν τη συγκατάθεσή τους ελεύθερα, με θετική ενέργεια, ρητά και εν πλήρει επιγνώσει του περιεχομένου του κειμένου στο οποίο συγκατατίθενται. Η Εταιρεία παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τη δυνατότητα να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους. Η ενδεχόμενη ανάκληση όμως δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στην συγκατάθεση και διενεργήθηκε πριν αυτή ανακληθεί.

Σε περίπτωση συλλογής προσωπικών δεδομένων ανηλίκων που δεν υπερβαίνουν το 16ο έτος της ηλικίας τους , η Εταιρεία διασφαλίζει την λήψη, προ της συλλογής και ενάρξεως της επεξεργασίας, της συγκατάθεσης του γονέα ή ασκούντος την επιμέλεια. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διενεργείται μόνο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αυτά εξ αρχής. Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιθυμεί να επεξεργασθεί συλλεγέντα προσωπικά δεδομένα για άλλο σκοπό, οφείλει να αναζητήσει και λάβει την εκ νέου συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων,για τον διαφορετικό τούτο σκοπό, με ρητό και συγκεκριμένο έγγραφο τρόπο. Οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα πρέπει απαραιτήτως να περιέχει τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συνελλέγησαν τα δεδομένα, καθώς επίσης και τον νέο ή πρόσθετο σκοπό/σκοπούς).

4.3. Συλλογή

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε η ποσότης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει να είναι η ελαχίστη απαιτητή. Αν τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για λογαριασμό της από τρίτο (συνεργάτη , πάροχο κλπ) , η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατά τρόπο νόμιμο και πάντα τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού.

4.4. Σχέση Εταιρείας με Τρίτα Μέρη

Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της, χρησιμοποιεί τρίτους (παρόχους, υπεργολάβους, συνεργάτες)   στους οποίους αναθέτει την   επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της, εξασφαλίζει ότι ο εκάστοτε εκτελών την επεξεργασία διαθέτει και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και προστασίας προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι πιθανοί σχετιζόμενοι κίνδυνοι. Η Εταιρεία , περαιτέρω, καταβάλλει στις περιπτώσεις αυτές κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι κατά τα προαναφερθέντα εντολοδόχοι της επεξεργάζονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τη διεκπεραίωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων απέναντί της , πάντα συμφωνα με τις οδηγίες της και για κανέναν άλλο σκοπό.

4.5. Δικαιώματα Πρόσβασης των Υποκειμένων των Δεδομένων

H Εταιρεία , ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας,», είναι υπεύθυνη να παράσχει στα υποκείμενα των δεδομένων μηχανισμό πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, που θα τους επιτρέπει επιπλέον να τα αναθεωρούν, διορθώνουν, διαγράφουν ή μεταφέρουν.

4.6. Φορητότητα Δεδομένων

Τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λάβουν, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, αντίγραφο των δεδομένων που έχουν παράσχει στην Εταιρεία, σε δομημένη μορφή, να μεταφέρουν δε   αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, της απολύτου επιλογής τους. Η Εταιρεία υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι αυτές οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται εκ μέρους της εντός ενός (1) μηνός , με την προϋπόθεση να μην είναι προδήλως αβάσιμες. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων  το υποκείμενο αυτών δικαιούται να ζητήσει την απ’ευθείας διαβίβασή τους σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας , εφ’ όσον βεβαίως τούτο είναι τεχνικά και πραγματικά εφικτό.

4.7. Δικαίωμα στη Λήθη

Κατόπιν αιτήσεως, τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία τη διαγραφή των εκ μέρους της τηρουμένων προσωπικών τους δεδομένων. Η Εταιρεία οφείλει να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών ενεργειών) για την ικανοποίηση του αιτήματος και να εξασφαλίσει ανάλογες ενέργειες εκ μέρους τρίτων , τυχόν επεξεργαζομένων τα δεδομένα αυτά κατόπιν εντολής και για λογαριασμό της.

  1. Αντιμετώπιση Περιστατικών Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων 

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία πληροφορηθεί μία ενδεχόμενη ή πραγματική παραβίαση προσωπικών δεδομένων , οφείλει να διεξαγάγει άμεσα εσωτερικό έλεγχο και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης εντός ευλόγου χρόνου , σύμφωνα με την τηρουμένη Πολιτική Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων. Εφ’ όσον δε προκύψει κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, η Εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιήσει το περιστατικό παραβίασης στην Αρχή αμελλητί και ,σε κάθε περίπτωση, εντός 72 ωρών.

 

  1. Επικοινωνία

Εφ’ όσον επιθυμείτε περαιτέρω λεπτομέρειες ή/και διευκρινίσεις ως προς την παρούσα Πολιτική ή σκοπεύετε να ασκήσετε τα προεκτεθέντα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων , παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία:

GLOBAL MARITIME ENTERPRISES MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Αντωνίου Αμπατιέλου 10
185 36 Πειραιάς
Ελλάς
Τηλ.: +30 2104283783-9
Fax: +30 2104283793
e-mail: info@glomar.gr